วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สวัสดีปีใหม่ 2544






เพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพ ปีใหม่บรรจบมาอีกหน
เก่าไป ใหม่มา อย่ากังวล ทุกข์ สุข เคล้าปะปนธรรมดา
หากสิ่งใดที่คาดหวังยังรอผล คงได้ยลยินดีปีใหม่หนา
ให้มีสุข สดชิ่น ตลอดเวลา ทั้งปีนี้ ปีหน้าและตลอดไป





ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2554 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
มีสุขภาพที่แข็งแรง มีการงานที่ก้าวหน้า มีฐานะที่มั่นคง มีความสุขตลอดปีใหม่นี้
และตลอดไปเทอญ