วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต

พิมพ์ อีเมล

...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต เพื่อนำเอาความรู้และประสบการณ์ตรงได้รับมาประยุกต์ใช้พัฒนาการจัดกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนพลิ้วและโรงเรียนวัดตะปอนน้อย สพท.จันทบุรี เขต 2 ผู้ที่เข้าร่วมตามโครงการดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือบรรณารักษ์โรงเรียนที่ ได้รับกาีรคัดเลือกในระดับกลุ่มโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบ โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน นำโดย รองผอ.ทองสุก เกลี้ยงพร้อมและ มีศน.อำนวย พุทธชาติ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานร.ร.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ สพท.จันทบุรี เขต 2

คณะครูที่ร่วมศึกษาดูงาน (ใครเป็นใครคงคุ้นหน้ากัน)

อ.นวลฉวี วงษ์สมบัติ ร.ร.บ้านกระสัง

ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ร่วมกับผอ.ภัทรีญา หงษ์ศิริ

ผู้บริหารสังกัดสพท.บร.4

รองผอ.ทองสุก เกลี้ยงพร้อม มอบของที่ระลึกโดย ผอ.ร.ร.รับมอบ

ศึกษาป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่

ศึกษาป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่

ร.ร.วัดตะปอนน้อย อ.ขลุง จ.จันทบุรี

สมาชิกชมรม ICT 572

ฟังคำบรรยายการนำเสนองาน

ห้องสมุดของโรงรียน

ชมการแสดงปลาโลมาที่โอเอซีส ซีเวิลด์ อ.แหลมสิงห์

ชมการแสดงปลาโลมาที่โอเอซีสซีเวิลด์ อ.แหลมสิงห์

ข่าว /ภาพ : อ.นวลฉวี วงษ์สมบัติ/อ.กุลธิดา อุ่นคำ (สมาชิกชมรม ICT572)

ไม่มีความคิดเห็น: